STAJ KREDİ VE BARO KESENEK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR
Tarih: 15.03.2023| Okunma Sayısı: 134

12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının yapılandırılması hakkında düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme uyarınca 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 12.03.2023 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen meslektaşlarımızca 31.05.2023 tarihine kadar başvuru yapılması ve birinci taksitin 03.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 10.maddesinin 14. fıkrası uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından kanuna uygun şekilde belirlenmiş olan uygulama esasları 2023/25 sayılı Duyurumuz ile Barolar ve meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği

07.06.2023
AV. ONUR ÇANTA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.